مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید هادى
نام خانوادگی:عربی
پست الکترونیک:Hadi_arabi@rihu.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.rihu.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، اقتصاد

زندگی نامه

مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی : سید هادی عربی متولد: 1339          
 وضعیت تحصیلی
تحصیلات دانشگاهی:
1.کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران
2.کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس
3.دکتری علوم اقتصادی ( اقتصاد بین الملل ) از دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات حوزوی:   خارج فقه و اصول
عنوان پایان نامه فوق لیسانس: نگرشی بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامی
عنوان پایان نامه دکتری : انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود (مطالعه موردی ایران)
3- سوابق پژوهشی

الف ) تالیف یا ترجمه کتاب
1.مصباحی ، غلامرضا ؛ عربی ، سید هادی (1377) ، «مبانی اقتصاد اسلامی»، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
2.مصباحی ، غلامرضا ؛ عربی ، سید هادی (1378)، «موجز اسس الاقتصاد الاسلامی» (ترجمه کتاب قبلی به عربی)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
3.عربی ، سید هادی ؛ لشکری ، علیرضا (1383) ، «توسعه در آینه تحولات» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
4.عربی ، سید هادی و همکاران (1384) ، «جهانی سازی (چالشها و راهکارها)» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

ب ) تالیف یا ترجمه مقاله
1.(1373) ، «توسعه آموزش و روحانیت»، مجله نور علم
2. (1374) ، «ارزیابی نگاه برنامه اول به تورم»، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول، شماره دوم.
3. (1374) ، «درآمدی بر تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی» ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول ، شماره چهارم .
4. (1373 ) ، «درآمدی بر تقاضای پول در اقتصاد اسلامی» ، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس وحدت حوزه ودانشگاه.
5.گروهی (1380 ) ، «بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی»، نامه مفید، سال هفتم،  شماره 27 .
6.گروهی (1381) ، «خاصیت حفاظتی نظامهای ارزی (مطالعه موردی ایران)» ،  پژوهشنامه اقتصادی مدرس ، سال دوم ، شماره چهارم .
7.«تحلیل اقتصادی جرم و مجازات» ، مترجم ، در دست تدوین در مجموعه مقالات جرم شناسی ،‌ پژوهشکده حوزه و دانشگاه

ج ) طرحهای تحقیقاتی / سمت در طرح
1. الگوی توسعه نبوی / مجری
2. کلیات علم اقتصاد / مجری

د)سوابق آموزش : عنوان دروس مورد تدریس / نام موسسه یا دانشگاه / شهر
1.تاریخ عقائد اقتصادی / مجتمع آموزش عالی باقرالعلوم / قم / سالهای 1375 و 1376
2.مبانی علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالی باقرالعلوم / قم / سالهای 1377 و 1378-1381-1382 ،1383
3.مبانی علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالی قم / قم /. از سال 1377 تاکنون ادامه دارد . / دانشگاه قم ،‌ 1382 ،1383
4.مالیه عمومی / مجتمع آموزش عالی قم / قم / از سال 1377 تاکنون ادامه دارد. / دانشگاه قم ، 1382،1383
5.اقتصاد کلان / دانشگاه امام حسین (ع) واحد قم / 1377، دانشگاه قم 1383
6.موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی (کارشناسی ارشد) / دانشگاه آزاد اسلامی ، تربیت مدرس ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (بصورت مشترک) / واحد علوم و تحقیقات – 1381
7.مبانی علم اقتصاد / دانشکده شهید محلاتی / قم / سال 1381
8.اقتصاد ایران / دانشگاه مفید / قم / سال 1381
9.اصول فقه / دانشگاه الزهراء / تهران / 1378
10.مبانی علم اقتصاد / دوره تخصصی تبلیغ حوزه علمیه / قم / 1378
11.توسعه و برنامه ریزی اقتصادی /دانشگاه قم/1383ـ 1384
12.پول و ارز و بانکداری / دانشگاه قم / 1383 ـ 1384

ر) سوابق علمی – اجرایی : نام سازمان یا موسسه / نوع فعالیت /. سمت
1.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها / اجرایی / مدیر گروه اقتصاد از سال 1377 تاکنون
2.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :‌
الف. عضو شورای علمی گروه اقتصاد
ب . عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه
پ . سردبیر فصلنامه حوزه و دانشگاه (سال 1377و 1378)، سردبیر مجله علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی
ت. مشاور ریاست از تاریخ 27/3/1381
ث ـ. عضو شورای نشر
ج . عضو کمیته منتخب ارتقاء
چ . عضو شورای آموزش
خ . عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک
ه. معاون پژوهشی از 7/83
و. سرپرست معاونت اداری مالی
د. معاونت اداری مالی تا تاریخ 25/1/1386
3. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / پژوهشی / عضو شورای بررسی متون ،‌ کمیته اقتصاد ،‌از سال 1376 تاکنون
4. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / پژوهشی / عضو شورای علمی گروه اقتصاد ،‌ از سال 1377 تاکنون
5. عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامی و عضو هیات مدیره انجمن